KİŞİLER HUKUKU
 • Yaş düzeltme davaları
 • Kazai rüşt davaları
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad ve soyad düzeltilmesi davaları
 • Nesebin reddine ,düzeltilmesine ilişkin babalık davaları
TİCARET HUKUKU
 • Şirket birleşmeleri,
 • Tip değiştirmesi ve devri,
 • Adi şirket,
 • Adi komandit şirket,
 • Anonim şirket ve limited şirket kurulması,
 • Şirketlerin işleyişi ve tasfiyesi konuları başta olmak üzere şirketler hukukuna yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Ticari ihtilafların uzlaşma veya dava yoluyla çözüme kavuşturulması
ENERJİ HUKUKU
 • Elektrik, doğal gaz ve enerji sektöründeki diğer ürünlerin üretim ve dağıtımlarını yapan yerli ve yabancı firmalara danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet gösterecek şirketlerin kurulması
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına yönelik izlenecek hukuki yolların tespit edilmesi.
 • Özelleştirme Hukuku
 • Özelleştirme Sürecinde yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Özelleştirme mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların uzlaşma veya dava yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanması.
İCRA - İFLAS HUKUKU
 • İcra takipleri
 • İstihkak davları
 • Borçtan kurtulma(menfi tespit) davaları
 • İmtiyaza ve borca itiraz davaları<
 • Ödenen paranın geri alınması(istirdat) davaları
KAMU İHALE HUKUKU
 • Kamu ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatına uygun bir şekilde müvekkiller adına takibi,
 • Kamu İhale Kurulu kararlarının izlenmesi ve doğabilecek hukuksal sorunlara yönelik tedbirlerin alınması
BANKA HUKUKU
 • Banka mevzuatından kaynaklanan davaların takibi ile danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde işlerin takibi
BORÇLAR HUKUKU VE TRAFİK HUKUKU
 • Alacak davaları
 • Tazminat davaları
 • Trafik kazalarından doğan davalar
 • Kazai rüşt davaları
 • Yaş düzeltme davaları
 • Satım sözleşmelerinden doğan davalar
 • Hizmet sözleşmelerinden doğan davalar
 • Nesebin reddine ,düzeltilmesine ilişkin babalık davaları
 • Kat mülkiyeti kanunu’ndan doğan davalar
MİRAS HUKUKU
 • Mirasçılığın reddi davaları
 • Tenkis davaları
 • Mirasdan çıkarma (iskat)davaları
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş Mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hizmeti verilmesi, yerli ve yabancı müvekkiller adına hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin takibinin yapılması.
VERGİ HUKUKU
İDARE HUKUKU